EKONOMIA SPOŁECZNA

to rodzaj działalności gospodarczej, która łączący w sobie cele społeczne i ekonomiczne

Idee ekonomii społecznej realizują podmioty, które po pierwsze – prowadzą działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku publicznego, po drugie – wypracowany zysk inwestują w cele społeczne, przeznaczają na potrzeby swoich członków lub społeczności, w których działają i zatrudniają osoby oddalone od rynku pracy.

Ekonomia społeczna staje się narzędziem do społecznych zmian.

Podmiot Ekonomii Społecznej

szerokie pojęcie obejmujące forma prawna podmiotów, które realizują założenia ekonomii społecznej. Tym mianem określa się:
  • Przedsiębiorstwa społeczne (o charakterze rynkowym) - podmioty o różnym statusie prawnym, prowadzące działalność gospodarczą, które wypracowane zyski wykorzystują do osiągania celów społecznych (m.in. spółdzielnia pracy, spółdzielnia inwalidów, spółdzielnia socjalna, spółka z.o.o non profit, stowarzyszenia i fundacje)

  • Podmioty Ekonomii Społecznej (o charakterze integracyjnym) - podmioty prowadzące działania z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej osób oddalonych od rynku pracy (Zakłady Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej)

Spółdzielnia socjalna

szczególny rodzaj przedsiębiorstwa społecznego

Przed­mio­tem dzia­łal­no­ści spół­dziel­ni so­cjal­nej jest pro­wa­dze­nie wspól­ne­go przed­się­bior­stwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnie socjalną tworzą lub są w niej zatrudniane osoby zagrożone marginalizacją, które mają trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielni socjalnej daje im szanse na aktywizację społeczną i zawodową. Członkami założycielami sa osoby fizyczne, w większości należące do grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym lub dwie osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne). Spółdzielnia socjalna cechuje demokratyczny sposób podejmowanie decyzji. Działalność spółdzielni socjalnych reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

KORZYŚCI

z Ekonomii Społecznej

Tworzy miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wzmacnia potencjał jednostki i jej stabilizację życiową, stwarza alternatywną drogę rozwoju zawodowego.

Stymuluje rozwój lokalny, wprowadzając nowe produkty i usługi użyteczności publicznej, w tym usługi deficytowe na lokalny rynek.

Pobudza i wzmacnia postawy przedsiębiorcze wśród członków przedsiębiorstwa społecznego oraz danej organizacji

Pozwala organizacjom pozarządowym zdywersyfikować źródła działalności statutowej i wzmacnia ich skalę działalności oraz stabilność funkcjonowania

Kształtuje postawy demokratycznego zarządzania i wpływ jednostki na sytuację zawodową.